وظایف عمده امور مالی:


- ارائه گزارشات مالی ( صورت های مالی، گزارشات فصلی، بودجه، قیمت تمام شده، نقدینگی، دارایی ها، وضعیت پیمانکاران، طلب و بدهی و ...) به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح و مسئولین ارشد شرکت برای اتخاذ تصمیم.
- پیگیری تأمین منابع مالی و کنترل، نظارت بر نقدینگی بر اساس بودجه شرکت، اولویت بندی نیاز ها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به هزینه های جاری و سرمایه ای.
- نظارت بر ثبت کلیه حساب ها و کنترل کلیه دریافت ها (فروش ها و ...) و پرداخت ها ( حقوق و دستمزد، صورت وضعیت پیمانکاران، فروشندگان و ...) بر اساس آیین نامه و مقررات شرکت.
- کنترل و نظارت بر موجودی ها و دارایی های شرکت و حصول اطمینان از نگهداری و حفاظت و استفاده بهینه از آنها.
- تهیه، بازنگری و به روز رسانی سیستم های مالی و اداری به منظور ساماندهی فعالیت ها جهت بهره وری حداکثری پرسنل و منابع شرکت و مشارکت فعال در کلیه کمیسیون های مرتبط.